Hospodářská zvířata, chovaná člověkem

Hospodářská zvířata, chovaná člověkem


UžiteÄnou práci hospodářských zvířat lze rozdÄ›lit na jezdeckou (u nás konÄ›; v nÄ›kterých exotických zemích pak osli, velbloudi i sloni) a tažnou (zejména skot, ale i konÄ›; v severských oblastech jsou to jeÅ¡tÄ› psi a sobi). Psi vůbec odvádÄ›jí pro ÄlovÄ›ka mimořádnou práci: cviÄení vodicí psi, kteří slouží osobám se zrakovým handicapem, záchranářští psi, pastevecká a hlídací plemena.

Slepice s kuřaty

Komoditami se myslí maso, tuk, mléko, vejce, kožeÅ¡iny, peří, kosti, rohy Äi parohy, přírodní vlákna nebo srst. Možno sem zaÅ™adit i vÄely se svými produkty medem, voskem a propolisem, bource moruÅ¡ového s hedvábným vláknem, případnÄ› i moÅ™ské perlorodky.

Hospodářská zvířata se dnes chovají pÅ™edevším na farmách (dříve zemÄ›dÄ›lská družstva Äi statky), kde k chovu patří každodenní péÄe o zvířectvo, odchov mláÄat a Å¡lechtÄ›ní druhů. V menší míře si lidé chovají nÄ›která hospodářská zvířata i v soukromí k vlastní potÅ™ebÄ›. K tÄ›m patří pÅ™edevším slepice, které se chovají pro vejce i maso. Z drůbeže jeÅ¡tÄ› husy, kachny, krůty. Z ostatních se pro maso v domácím chlívku objevují hlavnÄ› vepÅ™i, ale také ovce a kozy; a v králíkárnách samozÅ™ejmÄ› králíci.

Pasoucí se kůzle

Přesto, že má hospodářské zvířectvo nepopiratelný prospěch pro lidskou populaci, jeho chov nemá dobrý vliv na životní prostředí.

  • zneÄiÅ¡Å¥ování vody – farmy produkují mnoho pevného i tekutého odpadu, který se i pÅ™i nejvÄ›tším zabezpeÄení Äasto dostává do vody, a má tak dramatický vliv na její kvalitu; odpad se postupnÄ› dostává do povrchových i podzemních vod a jejich zneÄiÅ¡tÄ›ní může vést až k nerovnováze ve vodním ekosystému (kyselost a zhorÅ¡ená kvalita vody)
  • skleníkové plyny – pÅ™i živoÄiÅ¡né výrobÄ› dochází k produkci metanu a oxidu uhliÄitého a ty výraznÄ› ovlivňují klimatické zmÄ›ny na naší planetÄ›
  • pÄ›stování krmných plodin a zvÄ›tÅ¡ování pastvin vede k ubývání lesů

ÄŒeský statistický úřad provádí v nÄ›kterých letech soupis celkovÄ› chovaných hospodářských zvířat. Eviduje se skot obecnÄ› a z toho krávy, vepÅ™i i prasnice, ovce, kozy, drůbež celkovÄ› a zvlášť slepice. Získané statistické údaje slouží pro potÅ™ebu analýz zemÄ›dÄ›lské živoÄiÅ¡né výroby v ekonomice, dále pro organizace pro výživu a zemÄ›dÄ›lství, organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a v neposlední Å™adÄ› pro případné informování veÅ™ejnosti.

UžiteÄnou práci hospodářských zvířat lze rozdÄ›lit na jezdeckou (u nás konÄ›; v nÄ›kterých exotických zemích pak osli, velbloudi i sloni) a tažnou (zejména skot, ale i konÄ›; v severských oblastech jsou to jeÅ¡tÄ› psi a sobi). Psi vůbec odvádÄ›jí pro ÄlovÄ›ka mimořádnou práci: cviÄení vodicí psi, kteří slouží osobám se zrakovým handicapem, záchranářští psi, pastevecká a hlídací…